کسي که شجاعت ندارد، در او حقيقتي نيز وجود ندارد و کسي هم که حقيقت ندارد، صاحب فضيلتي نيست.(سر والتر اسکات)
صفحه اصلی

صفحه اصلی