آنكس كه به كسي ديگر حسد ورزد، دليل بر آن است كه اعتراف به برتري او كرده است.(هراس وال پول)
صفحه اصلی

صفحه اصلی