آدم بدبين، سختي را در هر فرصتي مي بيند، آدم خوش بين فرصت را در هر سختي.(وينستون چرچيل)
صفحه اصلی

صفحه اصلی