كساني كه حقيقت را درك كرده اند با افرادي كه حقيقت را دوست دارند، برابر نيستند.(شاتوبريان)
صفحه اصلی

صفحه اصلی