فرمان دادم تا بدنم را بدون این که مومیایی کنند و یا در تابوت بگذارند در گور قرار دهندتا ذرات تنم خاک ایران شود( ذوالقرنین کبیر )
صفحه اصلی

صفحه اصلی