اگر دو عبارت «خسته ام» و «حالم خوب نيست» را از زندگي خود پاك كنيد، نيمي از بي حالي و بيماري خود را درمان كرده ايد.(وين داير)
صفحه اصلی

صفحه اصلی